ชิปปิ้ง

 ชิปปิ้ง ถ้าให้แปลตรงตัวเลยจะแปลว่า การส่งของหรือสินค้าทางเรือหรือการเดินเรือ Shipping คือ บริษัท องค์กร หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนเจ้าของสินค้าหรือลูกค้า ทำหน้าที่ติดต่องานด้านเอกสารสำหรับการส่งออกหรือนำเข้าสินค้า โดยการติดต่อกับกรมศุลกากรเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร และนอกจากนั้นยังมีการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก เช่น ประสานงานกับบริษัทขนส่งหรือธนาคาร ซึ่งในภาษาทางการ..คำว่า Shipping จะใช้แทนคำว่า ตัวแทนออกของโดยการที่ใครจะมาเป็น ตัวแทนออกของ (Shipping) จะต้องขออนุญาตกับกรมศุลกากรโดยมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร ผู้ที่จะขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของจะต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรองอีกด้วย หลักๆแล้ว ตัวแทนออกของ หรือ Shipping จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ตัวแทนออกของทั่วไป (Shipping) ตัวแทนเจ้าของสินค้าที่ติดต่องานเอกสารกับกรมศุลกากรเพื่อการนำเข้าส่งออกและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องขอและได้รับอนุญาต โดยมีหลักเกณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานของทางกรมศุลกากรด้วยว่าคุณสมบัติ Shipping จะต้องมีอะไรบ้าง2. ตัวแทนออกของมาตรฐานเออีโอ (AEO – Authorized Economic Operator)ตัวแทนออกของทั่วไปที่ต้องการยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากล โดยตัวแทนออกของที่สนใจสามารถยื่นคำร้องกับกรมศุลกากร โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร

องค์การศุลกากรโลก (WCO)

 ได้ให้คำนิยามความหมายมาตรฐาน AEO ไว้ว่าคือ “องค์กรหรือบริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยได้รับการรับรองจากศุลกากรของแต่ละประเทศว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ WCO หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน”

ดังนั้น Shipping AEO หรือ ตัวแทนออกของมาตรฐาน AEO จึงหมายความว่าเป็น ตัวแทนออกของที่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยซึ่งมี 8 ด้านด้วยกัน ได้แก่ความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคารสถานที่

ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานความปลอดภัยในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ

ความปลอดภัยในเรื่องสินค้าความปลอดภัยสําหรับยานพาหนะขนส่งสินค้าการรักษาความปลอดภัยข้อมูลแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการและการสืบสวนการบริหารจัดการเมื่อเกิดวิกฤตการณ์หรือเหตุฉุกเฉินขึ้น และแนวทางดําเนินการแก้ไข บริษัท ชิปปิ้ง กับบทบาท และการบริการของ บริษัท ชิปปิ้ง คือผู้ที่ให้บริการดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก ซึ่งเป็นตัวกลางในการติดต่อกับกรมศุลกากรเพื่อทำการยื่นใบขนสินค้านำเข้าและส่งออกเพื่อสำแดงรายการสินค้าและการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดในแง่ของพิกัดสินค้ารวมถึงภาษีศุลกากรเช่นกัน และยังเป็นผู้จัดหาบริการอื่นที่เกี่ยวข้องในสายงานด้วยเช่น การจัดหารถบรรทุกขนส่ง ซึ่งจะจัดส่งสินค้าหลังการตรวจปล่อยกับกรมศุลกากรเสร็จสิ้นเพื่อจัดส่งสินค้าไปยังโกดังหรือสถานที่รับสินค้าของผู้ประกอบการ และ ยังเป็นผู้จัดจองระวางเรือขนส่งหรือการขนส่งทางอากาศเพื่อส่งออกสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออก หากจะมองง่ายๆว่าการทำงานของ บริษัท ชิปปิ้ง ก็คล้ายๆกับ ออร์แกไนเซอร์ทางด้านการส่งออกนำเข้า ก็มีความคล้ายกัน

บริษัทShipping

 ในบทบาทคู่คิดของผู้ประกอบการเป็นเรืองปกติที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าส่งออก ย่อมมีแนวคิดที่แตกแขนงออกไปในเชิงการบริหารซึ่งอาจมีการขยายรูปแบบสินค้าออกไปหรือการเปลี่ยนแนวการทำธุรกิจจากการพึ่งพาวัตุดิบภายในประเทศ ที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม ก็ย่อมต้องการคำปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการทำธุรกิจซึ่งก็คงต้องถามกับ บริษัท ชิปปิ้ง ที่เป็นผู้ให้บริการอยู่เพื่อขอคำปรึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ ซึ่งหากจะไปขอคำปรึกษาจาก บริษัท Shippingอื่นที่ไม่ใช่ผุ้ให้บริการของตน อาจได้คำตอบที่ไม่ชัดเจนมากนักเนื่องจากผู้ให้บริการอาจไม่ทราบลักษณะการทำธุรกิจของผู้ประกอบการรายอื่นๆที่ไม่ใช้ลูกค้าคำตอบที่ได้อาจไม่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของผู้ตั้งคำถามในอดีตที่ผ่านมาอาชีพShipping มักถูกมองว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะไม่ทราบว่า บริษัท ชิปปิ้ง รายนี้เป็น ชิปปิ้ง ตัวจริงหรือไม่เนื่องจากลักษณะของชิปปิ้งในอดีตส่วนมากจะเป็นบุคคลที่พอจะมีความรู้เรื่องการดำเนินการอยู่บ้างแต่ไม่ได้มีสภาพเป็นนิติบุคคลจึงทำให้มีผู้ประกอบการบางรายได้ผลเสียบ้างแต่ปัจจุบันนั้นผู้ให้บริการงาน ชิปปิ้ง ส่วนมากจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลหรือเปิดเป็นบริษัทนั้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.