Tag: ชิปปิ้ง

Lifestyle

Shipping

 ชิปปิ้ง ถ้าให้แปลตรงตัวเลยจะแปลว่า การส่งของหรือสินค้าทางเรือหรือการเดินเรือ Shipping คือ บริษัท องค์กร หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนเจ้าของสินค้าหรือลูกค้า ทำหน้าที่ติดต่องานด้านเอกสารสำหรับการส่งออกหรือนำเข้าสินค้า โดยการติดต่อกับกรมศุลกากรเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร และนอกจากนั้นยังมีการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก เช่น ประสานงานกับบริษัทขนส่งหรือธนาคาร ซึ่งในภาษาทางการ..คำว่า Shipping จะใช้แทนคำว่า ตัวแทนออกของโดยการที่ใครจะมาเป็น ตัวแทนออกของ (Shipping) จะต้องขออนุญาตกับกรมศุลกากรโดยมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร ผู้ที่จะขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของจะต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรองอีกด้วย หลักๆแล้ว ตัวแทนออกของ หรือ Shipping จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ตัวแทนออกของทั่วไป…Continue readingShipping